Forside > Center for Specialpædagogiske Børnetilbud > Mere viden > Compassion

Compassion-træning i CSB

Center for Specialpædagogiske Børnetilbud (CSB) har gennem en årrække fagligt arbejdet med mindfulness via bl.a. det videnskabeligt afprøvede MBSR-program ud fra den erfaring, at mindfulness understøtter både det specialpædagogiske arbejde, stressreduktion og det trivselsfremmende arbejdsmiljø. Mindfulness er blevet en del af centrets fundament.

CSB har nu valgt at sætte et fokus på compassion, som en naturlig forlængelse af arbejdet med mindfulness. Med compassion styrkes den enkeltes og det fælles mindset ift. både egenomsorg og fællesskabets betydning for at undgå stress og empatiudmattelse. Træning af compassion hjælper den enkelte til at have modet og styrken til at være med smerte og lidelse, når livet er svært. Både for en selv og for andre. Træning af compassion øger opmærksomheden på – og forståelse for – egne tanker, følelser og adfærd, og der kan udvikles redskaber og færdigheder til at indgå i en sundere relation med en selv og med andre.

Særligt hjælper compassion-træning den enkelte i pressede jobsituationer, fordi man her kan blive bedre til at træffe bevidste og mere hensigtsmæssige valg. Når man kan regulere sin egen sindstilstand, smitter det af på omgivelserne. Elementerne i compassion består både i at være bevidst om sin egen og andres smerte og udfordringer og kunne forblive i det, der er svært og samtidig at have et ønske om at forebygge den smerte gennem handlinger, uden at man selv er instrumentet for, at opgaverne lykkes.

Når man agerer med compassion, støtter man borgeren i situationen – men undgår at gøre sig  selv til selve instrumentet, der skal hjælpe borgeren videre. Det er et stort skridt på vejen til at undgå omsorgstræthed og generelt at sikre et godt arbejdsmiljø via større trivsel hos den enkelte og i fællesskabet.

Det er derfor CSB´s erfaring, at compassion med fordel kan bruges i relationen til de børn, unge og familier, man arbejder med som specialpædagog.

Nedenstående rapport evaluerer et compassion-forløb for 14 ansatte i CSB, hvor den overordnede konklusionen er; at deltagelse i compassion-forløbet har bidraget til at give redskaber til en forbedring af medarbejdernes generelle trivsel, særligt i forhold til at forebygge og håndtere stress, empatiudmattelse og udbrændthed. Herved styrkes relationsarbejdet, som er et centralt pædagogisk redskab i løsning af opgaverne i CSB.  

Du kan læse hele rapporten her.
Rapporten er udarbejdet af: Ann Ostenfeld-Rosenthal, Antropolog, Ph.D. og certificeret MBSR-underviser.

Læs mere om compassion i CSB nedenfor: